Ledig tjänst

Bilmekaniker Läs mer om tjänsten här >>>

Ekerö Bilteknik AB Reparationsvillkor 2012-12-21

1. Definitioner
A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter gäller nedan av Konsumentverket/KO godkända villkor. Konsumenter omfattas av konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL). Lagtexten eller en broschyr om lagen ska finnas tillgänglig hos verkstaden.

B. Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som beställer en tjänst för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. För näringsidkare finns särskilda bestämmelser.

C. Med kund menas i dessa bestämmelser såväl konsument som näringsidkare.

2. Allmänt
Verkstaden åtar sig att:

a) utföra tjänsten fackmässigt,

b) med omsorg ta till vara kundens intressen,

c) samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt

d) tillhandahålla det material som behövs.

3. Beställning av reparation
En skriftlig bekräftelse av uppdraget ska lämnas till kunden om denne inte avstår från att få en sådan och detta har noterats på bekräftelsen/arbetsordern. Ett avtal om och orsaken till en provisorisk reparation eller annan avvikelse från ett fackmässigt utförande ska antecknas på bekräftelsen.

4. Prisuppgift 
Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta 1 000 kr eller mer. Undantag från att lämna en skriftlig prisuppgift är möjligt om konsumenten avstår från en sådan uppgift eller om uppdraget är så ospecificerat att det är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefärligt pris eller ett högsta pris. I övriga fall då kostnaden för uppdraget beräknas understiga 1 000 kr, ska en skriftlig prisuppgift lämnas när konsumenten begär det. Avser uppdraget enbart en förberedande undersökning eller felsökning, för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten skyldig att betala för undersökningen , med 850 sek per påbörjad timme. Verkstaden ska i sådana fall avtala om ett högsta pris för felsökningen om denna kostar 1 000 kr eller mer om inte kunden avstår från en sådan uppgift. I undantagsfall, om det medför betydande praktiska svårigheter att lämna en skriftlig prisuppgift eller om uppdraget är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas per telefon eller på annat lämpligt sätt. Uppdraget och prisuppgiften ska godkännas av konsumenten innan arbetet påbörjas och noteras på beställningen. Om en ungefärlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15 %, dock högst 1 000 kr, om inte någon annan prisgräns har avtalats. Har konsumenten angett ett högsta pris (pristak) får det inte överskridas. Näringsidkare har endast har rätt till skriftlig prisuppgift på uttrycklig begäran.

5. Avrådande 
Verkstaden är skyldig att avråda från de uppdrag som inte är till rimlig nytta för kunden, t ex när priset för reparationen överstiger hälften av fordonets marknadsvärde. Om kunden ändå önskar att få uppdraget utfört ska detta antecknas på bekräftelsen. Om det först under reparationens gång visar sig att reparationen inte kommer att bli till rimlig nytta för kunden ska verkstaden avbryta arbetet och begära kundens anvisningar.

6. Tilläggsarbete
Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som p g a sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisningar inhämtas. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. Om kunden inte kan nås är verkstaden ändå skyldig att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst 1 500 kr. Har kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas, om inte verkstaden kan göra sannolikt att en ny överenskommelse har träffats.

7. Leveranstid
För standardbetonade reparationer ska en tidpunkt för leveransen anges redan vid beställningen och antecknas på bekräftelsen. I övriga fall ska leveranstiden anges när reparationens omfattning är konstaterad. Om ett avtal om leveranstid inte har träffats ska uppdraget utföras inom en tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Vid en eventuell leveransförsening ska kunden underrättas och en ny leveranstid avtalas.

8. Leveransförsening
Om ett uppdrag inte påbörjas, framskrider eller avslutas inom överenskommen tid, och detta inte beror på något förhållande på kundens sida, är verkstaden ansvarig för förseningen. Kunden får då hålla inne betalning som säkerhet för sina krav, kräva att verkstaden utför uppdraget eller om förseningen är väsentlig häva avtalet. Dessutom kan kunden ha rätt till skadestånd, se vidare under punkten 17.

9. Avbeställning påbörjat uppdrag
En konsument har rätt att avbeställa ett påbörjad uppdrag innan det avslutas mot en ersättning till verkstaden beräknad enligt 42 § KTjL. Avbeställning kan ske endast telefonledes

10. Kunden uteblir
Om kunden uteblir från en bokad verkstadstid utan att ha avbeställt denna senast kl. 12:00 3 vardagar innan är kunden skyldig att betala en avbeställningskostnad om 850 kr.

10.a Avbokning
Om kunden önskar avboka sin tid, skall detta ske skriftligen via vår hemsida. Där erhålles kvittens för avbokning. Om kunden uteblir från en avtalad verkstadstid utan att ha avbeställt denna senast kl. 12:00 , 3 helgfria dagar innan bokad tid, är kunden skyldig att betala en avbeställningskostnad om 850 kr.

11. Betalning av reparation
Om inte något annat följer av avtalet, är kunden skyldig att betala kontant sedan verkstaden har utfört tjänsten, dvs. i regel när bilen avhämtas. Verkstaden är skyldig att ställa ut en specificerad räkning om kunden begär det. Har kunden i tid begärt en specificerad räkning, är han inte skyldig att betala förrän han fått en sådan räkning. Betalar inte kunden vid avhämtningen vad verkstaden har att fordra på grund av uppdraget, får verkstaden hålla kvar fordonet till dess att den har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att kunden har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som verkstaden har krävt. En sådan säkerhet kan vara deponering av det omtvistade beloppet hos en bank. När beloppet har deponerats ska det anges att det får disponeras av den part som enligt en överenskommelse, ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden eller ett domstolsavgörande är berättigad till hela beloppet eller en del därav. Om fordonet har lämnats ut trots att kunden inte har betalat kontant eller deponerat omtvistat belopp har verkstaden rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på det belopp som verkstaden är berättigad till.

12. Kostnad för förvaring
Om ett preciserat reparationsuppdrag inte lämnas inom fyra arbetsdagar fr o m den dag då fordonet kom in till verkstaden trots att verkstaden gjort vad som ankommer på dem debiteras en förvaringskostnad fr o m den femte dagen. Vidare debiteras en förvaringskostnad fr.o.m. den första vardagen efter överenskommen leveransdag eller, om en bestämd leveransdag inte har avtalats, i regel fr o m den andra vardagen efter det att kunden har meddelats att fordonet är leveransklart. En förutsättning för att en förvaringskostnad ska kunna debiteras är att kunden, eller den som ska betala reparationen eller förvaringen, i förväg har underrättats om denna. Ovanstående gäller även vid en försäkringsskada. Kunden kan ha rätt att få ersättning för förvaringskostnaden från sitt försäkringsbolag.

13. Utbytta delar

Utbytta delar och tillbehör ska hållas tillgängliga för kunden vid leveransen. Verkstaden har ingen skyldighet att förvara sådana delar sedan fordonet har avhämtats.

14. Reklamation
Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han så snart som möjligt skriftligen reklamera felet till verkstaden. En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än ett (1) år efter det att uppdraget avslutades. Reklamerar konsumenten för sent förlorar han rätten att åberopa felet.Verkstaden åtar sig att så snart som möjligt behandla en inkommen reklamation. Om ett fel uppkommer när fordonet finns på annan ort ska kunden ta kontakt med verkstaden för att samråda om vilka åtgärder som bör vidtas. Verkstaden är skyldig att ersätta kostnaden för en reparation eller annan åtgärd som kunden beordrat på annat håll endast om kunden först har kontaktat verkstaden, och denna inte har beaktat reklamationen trots att den har varit berättigad, eller om kunden p g a särskilda omständigheter inte har kunnat nå verkstaden. Verkstaden har rätt att debitera kunden 850 kr per påbörjad timme för besiktning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation. En näringsidkare ska skriftligen reklamera fel inom 14 dagar från det han upptäckt felet och kan inte reklamera senare än ett år efter avslutat uppdrag.

 15. Påföljder vid fel
Verkstaden åtar sig att utan onödigt dröjsmål, efter det att kunden gett verkstaden tillfälle till det, kostnadsfritt på anvisad verkstad avhjälpa ett fel i ett utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar transportkostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för verkstaden i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han har särskilda skäl till det. Om verkstaden inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har en konsument rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Konsumenten ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök från verkstaden för samma fel. Därefter har han rätt till prisavdrag eller hävning. En näringsidkare har rätt till prisavdrag vid väsentligt fel som inte avhjälps inom skälig tid och han har i normalfallet rätt till hävning efter tre avhjälpningsförsök.

16. Verkstadens ansvar för fordonet
Verkstaden ansvarar för att fordonet inte skadas medan det är inlämnat. Ansvaret övergår på verkstaden när fordonet har ställts på en av verkstaden anvisad plats och nycklarna har överlämnats. Verkstaden går fri från ansvar om den kan visa att skadan inte beror på försummelse från verkstadens sida. För föremål som är kvarlämnade i fordonet och inte hör till den normala utrustningen ansvarar verkstaden endast om ett särskilt avtal om detta har träffats. Verkstadens ansvar upphör när fordonet har avhämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts.

17. Skadestånd
En konsument har under de i 31-34 §§ KTjL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada, t.ex. utgifter och förluster, som han har drabbats av på grund av fel eller dröjsmål. Ersättning utgår dock aldrig för förlust i näringsverksamhet. Ersättning för att konsumenten inte har kunnat nyttja fordonet utgår inte om ett ersättningsfordon har ställts till förfogande. I annat fall utgår en ersättning som motsvarar de faktiska kostnaderna enligt försäkringsbolagens normer för stilleståndsersättning. En näringsidkare har rätt till skälig ersättning för utlägg om verkstaden har varit vårdslös. Verkstadens skadeståndsansvar är begränsat till sådana utlägg.

18. Garanti
Verkstaden garanterar resultatet av arbetet under 12 månader efter det att uppdraget har avslutats. Garantin upphör dock att gälla om fordonet dessförinnan har körts mer än 1 000 mil. Försämras resultatet under garantitiden anses arbetet som felaktigt. Garantin gäller inte för senare ägare till fordonet. Garantin gäller dock inte om:

a) verkstaden kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på kundens sida,

b) tjänsten har utförts provisoriskt eller om kunden p g a osäkerhet om reparations- resultatet, blivit avrådd från att låta utföra tjänsten och detta har dokumenterats,

c) tjänsten utförts med material som kunden har tillhandahållit och felet kan hänföras till materialet.

Garantin omfattar inte:

  • Arbeten av justeringskaraktär, exempelvis justering av framvagn, strålkastarinställning eller liknande.
  • Glödlampornas livslängd ,torkarblads livslängd
  • AC-/ECC-systemets funktion/täthet mellan servicetillfällena.

För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma ansvar mot kunden som aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser. Om leverantörens åtaganden är av mindre omfattning än reparationsgarantin, ska kunden göras uppmärksam på detta. För lackering gäller 12 månaders garanti enligt MRFs bestämmelser för lackeringsarbeten, om de för garantin särskilda förutsättningarna är uppfyllda.

Vill kunden utnyttja garantin ska han reklamera felet till verkstaden så snart som möjligt och inom skälig tid. Reklamationen måste dock alltid göras inom angiven garantitid eller körsträcka. Görs inte detta förlorar kunden sin rätt att utnyttja garantin. För reservdelar är verkstadens ansvar mot näringsidkare begränsat till den garanti aktuell leverantör lämnat.

19. Tvist
A. Tvist som uppstår avseende prestationens utförande – och parterna inte kan lösa denna på egen hand – skall företrädesvis lösas genom att uppdragsgivaren lämnar fordonet till svensk bilprovning – i egenskap av oberoende och tekniskt specialiserad tredje part – avger ett utlåtande om huruvida prestationen utförts fackmannamässigt enligt branschens normer. Kostnad för ett utlåtande av svensk bilprovning ankommer på uppdragsgivaren.

B. Konsument kan, som alternativ till vad som anges i punkt A, vända sig till den kommunala konsumentvägledningen, sin motororganisation eller till Allmnna reklamationsnämnden (ARN). Tvist kan även prövas av allmän domstol.

C. Näringsidkare kan, som alternativ till vad som anges i punkt A, få tvist prövad av allmän domstol.


Alla märken

Vi servar och reparerar alla bilmärken och modeller. Din bil behåller sin nybilsgaranti och vår stämpel i serviceboken gäller precis som från en märkesverkstad.

Kvalitét >

Din bilverkstad på Ekerö

Vi är alltid redo att hjälpa dig när du får problem med din bil.
Allt från regelbunden service till reparationer eller däckbyten.

Ekerö Bilteknik >

Kontakta


08-560 246 16

info@ekerobilteknik.se

Skå industriområde Hitta hit >